Zuma Denim

Zuma Denim Deep Rice Bowl 113mm
Zuma Denim Deep Rice Bowl 113mm
Zuma Denim Deep Rice Bowl 137mm
Zuma Denim Deep Rice Bowl 137mm
Zuma Denim Deep Rice Bowl 163mm
Zuma Denim Deep Rice Bowl 163mm
Zuma Denim Round Bowl 900ml
Zuma Denim Round Bowl 900ml
Zuma Denim Share Bowl 1100ml
Zuma Denim Share Bowl 1100ml
Zuma Denim Organic Shape Bowl 480ml
Zuma Denim Organic Shape Bowl 480ml
Zuma Denim Ribbed Ramekin 85 x 50mm
Zuma Denim Ribbed Ramekin 85 x 50mm
Zuma Denim Tapas Dish 85mm
Zuma Denim Tapas Dish 85mm
Zuma Denim Tapas Dish 110mm
Zuma Denim Tapas Dish 110mm
Zuma Denim Condiment Dish 45ml
Zuma Denim Condiment Dish 45ml
Zuma Denim Ribbed Ramekin 90ml
Zuma Denim Ribbed Ramekin 90ml
Zuma Denim Tapas Dish - Tapered 170ml
Zuma Denim Tapas Dish - Tapered 170ml
Zuma Denim Tapas Dish - Tapered 330ml
Zuma Denim Tapas Dish - Tapered 330ml
Zuma Denim Deep Casserole Dish 330ml
Zuma Denim Deep Casserole Dish 330ml
Zuma Denim Spanish Dish 410ml
Zuma Denim Spanish Dish 410ml
Zuma Denim Spanish Dish 700ml
Zuma Denim Spanish Dish 700ml
Zuma Denim Mini Sauce Pan 70ml
Zuma Denim Mini Sauce Pan 70ml
Zuma Denim Share Platter 250 x 130mm
Zuma Denim Share Platter 250 x 130mm
Zuma Denim Share Platter 340 x 140mm
Zuma Denim Share Platter 340 x 140mm
Zuma Denim Share Platter 220 x 100mm
Zuma Denim Share Platter 220 x 100mm
Zuma Denim Tapas Plate 130mm
Zuma Denim Tapas Plate 130mm
Zuma Denim Tapas Plate 180mm
Zuma Denim Tapas Plate 180mm
Zuma Denim Round Coupe Plate 230mm
Zuma Denim Round Coupe Plate 230mm
Zuma Denim Round Coupe Plate 260mm
Zuma Denim Round Coupe Plate 260mm
Zuma Denim Round Coupe Plate 310mm
Zuma Denim Round Coupe Plate 310mm
Zuma Denim Round Coupe Plate - Ribbed 210mm
Zuma Denim Round Coupe Plate - Ribbed 210mm
Zuma Denim Round Coupe Plate - Ribbed 265mm
Zuma Denim Round Coupe Plate - Ribbed 265mm